Veel steun voor groei groene energiesector

De Britse universiteit van Cardiff onderzocht hoe in totaal 4000 respondenten uit de UK, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen denken over klimaatverandering en enkele daarmee nauw samenhangende zaken. Meer dan 80% in alle landen weet zeker dat het klimaat verandert en dat de mens hier invloed op heeft. 60% meent nu al gevolgen van klimaatverandering te ondervinden en denkt dat te zien aan grilliger en extremer weer. Verder vindt een meerderheid in alle landen dat de overheid dient te zorgen voor het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast zou de overheid ontwikkelingslanden moeten helpen met de omgang met de veranderingen. Meer algemeen vond het onderzoek dat 70% of meer van de deelnemers in elk land vindt dat subsidies verstrekt moeten worden voor meer hernieuwbare energie. Tenslotte denken de respondenten dat klimaatverandering op dit moment nog geen oorzaak is van de vluchtelingencrisis. Wel zou het volgens hen zo kunnen zijn dat het in de toekomst zorgt voor een toename van de vluchtelingenstroom.

Hoewel er geen respondenten uit Nederland bijzaten in het bovengenoemde onderzoek, wil dat niet zeggen dat er geen brede steun te vinden is voor groene energie. Zo heeft de gemeente Utrecht een manifest geschreven, genaamd ”Het dak van Utrecht geeft Energie”. In het manifest staat geschreven dat overheden, bedrijven en particuliere en maatschappelijke organisaties samen willen werken aan het behalen van de doelstelling van het plaatsen van zonnepanelen op 10% van alle daken in de gemeente. In totaal gaat het om meer dan 70 deelnemende partijen.

De gemeente Utrecht wil daarnaast elke inwoner uitnodigen om mee te doen met het behalen van de aangehaalde doelstelling. Hiervoor oppert ze vier mogelijkheden. Ten eerste kan men zonnepanelen op het eigen dak plaatsen, ten tweede kan men de praktische kennis die hierover is opgedaan met anderen delen, ten derde kan men een SDE+-subsidie, oftewel een Stimuleringsregeling Duurzame Energie-subsidie, aanvragen en ten vierde kan men het eigen dak beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.
Verder bleek uit cijfers van het CBS dat het aandeel groene stroom binnen de totale energieproductie in 2016 gestegen is ten opzichte van 2015. De toename van 15% geeft een trend weer, die vooral dankzij windenergie gaande is. In absolute termen gaat het om een toename van ongeveer 13 miljard kilowattuur naar 15 miljard kilowattuur. 50% van de opgewekte energie komt van windmolens. Ongeveer een derde deel wordt opgewekt door een combinatie van biomassa, aardwarmte en CO2-opslag. De overige 15% komt van zonnepanelen en waterkracht.

70% van de groei komt van windenergie. Een belangrijk deel van de extra opgewekte windenergie komt van het nieuwe windpark Gemini, dat ten noorden van Schiermonnikoog ligt. Gemini alleen levert 600 megawatt meer en verdubbelt hiermee de capaciteit van windmolens op zee. Daarnaast nam de energieopwekking door windmolens op het land met 7% toe naar 3200 megawatt. Alle soorten windmolens tezamen leverden ongeveer 4000 megawatt in 2016, een toename van 800 megawatt ten opzichte van 2015.
Internationaal bezien levert Nederland 3% van de totale energie opgewekt door windmolens binnen de EU. Spanje levert 15% en Duitsland levert het grootste aandeel met 33%.

Plaats een reactie