Veel animo voor duurzame energie ondanks verouderde wetgeving overheid

Het internationale adviesbureau met een Nederlandse tak, PricewaterhouseCoopers, hierna afgekort als PwC, bood eind januari jl. een rapport aan aan de Tweede Kamer, waarin naar voren komt dat, volgens het bureau, de huidige Nederlandse wetgeving de transformatie van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een economie gebaseerd op duurzame energie in de weg staat. Volgens het bureau moet de wetgeving worden gemoderniseerd en versimpeld om het door de overheid zelf gestelde doel van een in 2050 volledig duurzaam Nederland te behalen.

Het grootste struikelblok is de dubbele energiebelasting die particulieren en bedrijven moeten betalen wanneer ze zelf stroom opwekken en kunnen terugleveren aan het net. Dit komt omdat de wet nog is aangepast aan de situatie van opwekking van energie in een centrale bron, die bovendien alleen energie distribueert via het netwerk en niets ontvangt. Het PwC adviseert deze dubbele belasting af te schaffen. Hierdoor loopt de overheid op de korte termijn inkomsten mis. Op de lange termijn is het echter goedkoper.

Een tweede belangrijk struikelblok is dat volgens de huidige regels, energiebedrijven zeer beperkt mogen experimenteren met groene energie, terwijl deze bedrijven wel aangeven zich te willen inzetten voor de transformatie van fossiele naar duurzame energie.

Dat de overheid zich wel probeert in te zetten voor duurzame energie, blijkt uit de door haar opgezette Stimuleringsregeling Duurzame Energie, hierna afgekort als SDE+. Het subsidiefonds tracht duurzame energie te stimuleren door subsidie te verstrekken aan bedrijven en non-profitorganisaties die duurzame energie willen gaan leveren. Uit een rapport van de overheid over het laatste kwartaal van 2016, bleek dat maar liefst 2197 projecten subsidie konden verkrijgen. Een opvallende trend toont zich in het groeiende en grote aandeel zonne-energieprojecten, dat op 2047 staat. Volgens minister van Economische Zaken Kamp laten de cijfers zien dat zonne-energie in opmaris is en steeds goedkoper kan worden opgewekt. De SDE+ verstrekt subsidie namelijk aan projecten die voor de minste kosten, de meeste duurzame energie kunnen opwekken.

Veel enthousiasme wordt eveneens gevonden bij de MKB, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en de VNO-NCW. Deze drie belangenverenigingen hebben zich ingezet om de markt en de bevolking te doordringen van de noodzaak van een CO2-neutrale toekomst. Hiervoor selecteerden ze 25 doorbraakprojecten, zoals de bouw van 100000 klimaatneutrale woningen per jaar, het opwekken van energie in agrarische bedrijven en de aanleg van een energie-eiland in de Noordzee, dat stroom zou kunnen leveren aan 80 miljoen mensen in Europa.

De drie belangenverenigingen mikken net als de adviezen van de PwC op enige politieke verandering. Zo zou het beter zijn het energie- en klimaatbeleid onder het ministerie van Economische Zaken te scharen en een klimaatminister aan te stellen.

Een andere roep van de drie belangenverenigingen naar de politiek is de bepleiting voor het opstellen van een klimaatwet die de doelen over afname van de CO2-uitstoot in 2030 en 2040 vastlegt. De klimaatwet zou tevens aangeven hoe de investeringen die nodig zijn om deze doelen te halen, verkregen kunnen worden. Hierbij zou de recent opgerichte investeringsbank Invest-NL van groot belang kunnen zijn.

Plaats een reactie