Duurzame energie Nederland update

We staan in Nederland behoorlijk positief tegenover het gebruik van duurzame energie, al maken we daar in vergelijking tot andere delen van de wereld nog altijd beperkt gebruik van. Bovendien dient de wereld de komende jaren enorm te investeren in duurzame energie, om aan de wereldwijde vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. Wat dat betreft zal Nederland een dubbele inhaalslag moeten maken, om zowel de energiedoelstellingen voor de nabije toekomst te halen als mee te kunnen spelen met de andere grootmachten en zelfs ontwikkelingslanden in de wereld.

Wereld moet 48.000 miljard dollar investeren in schone energie
Uit een nieuw rapport van het International Energieagentschap (IEA) blijkt dat we wereldwijd 48.000 miljard dollar zullen moeten investeren, om aan de vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. Wereldwijd investeren we op dit moment 1.600 miljard dollar per jaar, maar dat is niet voldoende. Willen we de klimaatverandering beperken tot een stijging van 2 graden Celsius, dan zullen de investeringen volgens de IEA moeten oplopen naar zo’n 2.000 miljard per jaar. Daarnaast dienen we meer efficiënt om te gaan met energie, door de investeringen in energiebezuinigingen op te laten lopen van 130 miljard per jaar, naar meer dan 550 miljard per jaar in 2035.

Met name bedrijven en overheden investeren nog altijd veel in fossiele brandstoffen, ook in Nederland. We startten onlangs bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kolencentrales, waardoor er minder geld beschikbaar is voor de ontwikkeling van duurzame energie. Dit leidt tevens tot een overschot aan infrastructuur, voorraden en centrales die straks onbruikbaar zullen blijken, op het moment dat we ook in Nederland op grote schaal overstappen naar duurzame energie en daar gebruik van willen gaan maken. Beleidsmakers dienen rekening te houden met energie-onafhankelijkheid, concurrentiekracht en milieudoelstellingen, zo is het IEA van mening. Nederland heeft zich tot doel gesteld in 2020 16% van alle energie duurzaam op te wekken, waardoor er enorm veel werk aan de winkel is. Op dit moment behalen we in Nederland niet eens 5% duurzame energie.

Wereldwijd is er echter hoop, aangezien enkele grote landen hebben aangegeven zich meer serieus bezig te gaan houden met het opwekken van duurzame energie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Nederland zou dit voorbeeld in ieder geval moeten volgen, om wat te doen aan de huidige lage stand van het percentage duurzame energie, ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. De Amerikaanse president Obama gaf bijvoorbeeld aan dat hij start met een programma om de uitstoot van energiecentrales in de VS met een kwart terug te dringen. Daarnaast heeft China aangekondigd serieus werk te gaan maken van de broeikasuitstoot uit haar fabrieken en energiecentrales, om dit wereldwijde probleem aan te kunnen pakken.

Nederlander positief over duurzame energie
Uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt in ieder geval dat de Nederlander graag meedoet aan lokale initiatieven, op het gebied van duurzame energie. Uit de USP Energie Monitor blijkt bijvoorbeeld dat ongeveer de helft van de Nederlanders hieraan graag deelneemt. Een voorbeeld van een lokaal initiatief is bijvoorbeeld het zonnepark in Eindhoven, een initiatief van Morgen Groene Energie. 9% van de ondervraagden geeft aan ‘zeker wel’ deel te willen nemen aan een dergelijk initiatief, terwijl 41% aangeeft ‘waarschijnlijk wel’ deel te willen nemen. Het lijkt daarom van belang om meer van dergelijke initiatieven van de grond te krijgen, om in Nederland op een meer grote schaal gebruik te maken van duurzame energie.

Aan de andere kant geeft slechts 8% van de Nederlanders aan ‘zeker niet’ deel te willen nemen aan een dergelijk initiatief. Wat dat betreft lijkt het erop dat we gematigd positief aankijken tegen de verschillende initiatieven op dit gebied. Indien de overheid hier goed op inspringt moet het mogelijk zijn om het aandeel duurzame energie in Nederland verder te vergroten en er daarmee voor te zorgen dat we op meer grote schaal groene energie kunnen gaan opwekken en gebruiken. Dit helpt uiteraard om de energiedoelstellingen te bereiken, maar zorgt er daarnaast voor dat Nederland andere landen qua ontwikkeling kan inhalen.

Nederland ingehaald door ontwikkelingslanden
Op dit moment loopt Nederland flink achter op een aantal andere landen in Europa en andere delen in de wereld. Met name in de Scandinavische landen maakt men al voor een groot deel gebruik van duurzame energie, terwijl we hier in Nederland nauwelijks aan toekomen. Duitsland is op dit moment de grote motor van Europa, terwijl zelfs ontwikkelingslanden in andere delen van de wereld ons nu in dreigen te halen en laten zien dat ze innovatiever zijn dan Nederland. Zij ontdekken steeds vaker de voordelen van duurzame energie en leggen zich daar overtuigend op toe, iets waar we in Nederland nog hard aan dienen te werken.

In 2005 was slechts een groep van 15 ontwikkelingslanden bezig met alternatieve energie, maar het gaat nu al om 95 landen. Zij maken vooral gebruik van zonne-energie, maar ook waterkracht om schone energie op te wekken. Het lijkt voor Nederland van belang om snel vaart te maken om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen, onder andere met steun van de overheid. Het is alleen op die manier mogelijk om nog meer mensen te overtuigen van de voordelen van duurzame energie. We werken dan niet alleen aan een reductie van de schade voor ons milieu, we zorgen er daarnaast voor dat we ons onafhankelijk op kunnen stellen van de grote olie- en gasleveranciers.

Plaats een reactie