Energiebesparing in bestaande gebouwen vraagt om meer dwingend beleid

Het energiezuiniger maken van woningen, kantoren en andere gebouwen is in volle gang, maar het gaat nog lang niet overal hard genoeg. Met name nieuwbouwwoningen voldoen vaak aan de scherpste energienormen, bestaande woningen blijven veelal achter. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is van mening dat er meer dwingende maatregelen nodig zijn, om ook de bestaande bouw mee te kunnen krijgen. Energiebesparende maatregelen binnen de bestaande bouw verlagen woonlasten en beperken de emissie van broeikasgassen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

Daling energiegebruik nog niet fors genoeg
De huidige maatregelen realiseren tussen 2008 en 2020 waarschijnlijk een daling van het energieverbruik van 82 PetaJoule, naar 521 PetaJoule per jaar. Dit is echter niet voldoende om de doelstelling uit 2012 te behalen, waarin werd afgesproken in 2020 nog slechts 507 PetaJoule te gebruiken. Daarnaast valt het terugdringen van CO2-uitstoot tegen, met een verwachting van 24,7 Megaton in 2020, terwijl de doelstelling 22,5 Megaton is. Met name vanwege de ambities uit het Energieakkoord om in 2050 te beschikken over een energieneutrale gebouwde omgeving is het van belang om meer vaart te maken binnen vooral de bestaande bouw.

Bestaande bouw blijft achter bij nieuwbouw
Uit een analyse van het PBL blijkt dat de nieuwbouwsector op koers ligt, woningen worden steeds energiezuiniger. Deze sector is echter veel kleiner dan die voor de bestaande bouw, terwijl die achterblijft. Bij grotere bedrijven en instellingen is vaak te weinig kennis en motivatie aanwezig om maximaal op energie te besparen, terwijl er voor de huursector een eigen convenant geldt. Dit convenant stelt dat alle woningen in 2020 minimaal over een energielabel B dienen te beschikken.

Maatwerk voor iedere sector benodigd
Het bestaande beleid biedt volgens het PBL onvoldoende dwingende maatregelen om met name de bestaande bouw aan te spreken. De energiebelasting, energielabels voor woningen en andere wet- en regelgeving zijn te vrijblijvend, waardoor het lastig zal blijken om de energiebesparingsdoelen te behalen. Het PBL doet daarom een aanbeveling nu alvast na te denken over de invoering van meer dwingende regels, die er op termijn voor moeten zorgen dat ook de bestaande bouw meer energiezuinig wordt. Een groot deel van de woningeigenaren, huurders en gebouwbeheerders geeft aan dat de overheid best een stap verder mag gaan dan nu het geval is, zij zijn wat dat betreft voor aanpassing van de regels om de bestaande bouw energiezuiniger te maken.

Plaats een reactie